Vedtægter

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2017

§ 1. Navn og Hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er H.I. Herlev Rebels American Football Club.

Stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. august 1990.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Herlev Idrætsforening (HI) og tilsluttet specialforbundet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Stk. 4. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at dyrke og udbrede kendskabet til amerikansk fodbold og flag fodbold, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætter. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af alle.

Stk. 2. Passivt medlemskab kan opnås af alle. Passivt medlemskab giver adgang til klubfaciliteterne og valgbarhed til bestyrelsen, men ikke adgang til idrætsudøvelsen.

Stk. 3. Ved udmeldelse og genindmeldelse inden for 12 måneder pålægges det mindste af et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-, eller betaling af kontingent i den mellemliggende periode, beregnet på baggrund af det årlige kontingent.

 

§ 4. Indmeldelse

Stk. 1. Indmeldelse skal ske elektronisk på indmeldelsesblanketten på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§ 5. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske elektronisk på klubbens hjemmeside med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

 

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Restance

Stk. 1. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Stk. 2. Ved kontingentrestance udelukkes medlemmet fra deltagelse i idrætsudøvelsen.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 9. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter endt regnskabsår og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3. Dagsordenen udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelsen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og annonceres på klubbens Facebook side. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på klubbens hjemmeside og på klubbens Facebook side, sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 7. Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret. Deres stemme overgår til forældre eller værge.

Stk. 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

 

§ 10. Dagsorden

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent(er)
 • Godkendelse af generalforsamlingen
 • Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 • Godkendelse af referat fra tidligere generalforsamling
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelses kontingentforslag for det kommende år til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af:
  1. Formand (hvor regnskabsåret slutter i et ulige år) Kasserer (hvor regnskabsåret slutter i et lige år)
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer (hvor regnskabsåret slutter i et ulige år) 3 bestyrelsesmedlemmer (hvor regnskabsåret slutter i et lige år)
  3. 2 suppleanter til bestyrelsen
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.

Stk. 2. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 18 og § 19.

Stk. 3. Ønskes der skriftlig afstemning af én stemmeberettiget, skal dirigenten imødekomme dette.

Stk. 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen og endelig godkendelse foretages på den første efterfølgende generalforsamling.

 

§ 12 Valg af formand og kasserer på generalforsamling

Stk. 1. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 2. Valg af formand/kasserer bliver den kandidat, der i 1. valgrunde opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Er der mere end 2 kandidater opstillet til formand/kasser og ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af de afgivne stemmer, går de 2 kandidater, der har fået flest stemmer videre til 2. runde.

Stk. 4. I 2. runde bliver den kandidat, der opnår flest stemmer valgt.

Stk. 5 Hvis formanden trækker sig fra posten i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand for den resterende del af perioden til afholdelse seneste 1 måned (juli måned ikke medregnet) efter at formanden har meddelt sin afgang fra posten.

Stk. 6. Hvis kassereren trækker sig fra posten i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af kasserer for den resterende del af perioden til afholdelse seneste 1 måned (juli måned ikke medregnet) efter at kassereren har meddelt sin afgang fra posten.

Stk. 7. Hvis formanden/kassereren trækker sig fra posten i utide er FU (forretningsudvalget) opløst indtil en ny formand/kasserer er valgt på en generalforsamling for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Næstformanden indtræder som fungerende formand, hvis formanden trækker sig fra posten i utide.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer en fungerende kasserer, hvis kassereren trækker sig fra posten i utide.

 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af medlemmerne er kun gyldig, såfremt alle, der har underskrevet indkaldelsen, er til stede, enten personligt eller ved fuldmagt.

 

§ 14. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin regnskabsinstruks.

Stk. 4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 5. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 9 medlemmer (inkl. formand og kasserer). Desuden vælges 2 suppleanter.

 • a)Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år.
 • b)Suppleanter vælges for en periode af 1 år.

Stk. 5.1 Suppleanter valgt til bestyrelsen er medlemmer af bestyrelsen, hvilket betyder at de har krav på at modtage alle mødeindkaldelser samt øvrige dokumenter, som udleveres til bestyrelsen og suppleanterne har ret til at deltage i alle bestyrelsens møder. Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsens møder

Stk. 5.2 En suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, fra det øjeblik et medlem af bestyrelsen trækker sig fra bestyrelsen i utide.

Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.

Stk. 6.1 Formand, næstformand og kasserer udgør foreningens forretningsudvalg (FU), der forestår foreningens daglige ledelse. FU kan træffe beslutninger, der ikke er af væsentlig karakter.

Stk. 6.2 Beslutninger, der træffes i FU, kan kun træffes i enighed og skal foreligges på førstkommende bestyrelsesmøde og noteres i bestyrelsens referat.

Stk. 6.3 Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes mindst 2 ugers varsel med undtagelse af bestyrelsesmøder, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, der kan indkaldes med øjeblikkelig varsel.

Stk. 6.4 Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.

Stk. 7. Henholdsvis 3 (hvor regnskabsåret slutter i et lige år) eller 4 (hvor regnskabsårets slutter i et ulige år) medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge, de er blevet valgt. Såfremt dette ikke er muligt, supplerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 11. Senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde skal et beslutningsreferat offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 12. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§ 15. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

Stk. 3. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Stk. 4. Årsrapporten offentliggøres senest 7 dage før den ordinære generalforsamling sammen med den endelige dagsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen skal tilsikre at den til enhver tid gældende regnskabsinstruks følges.

Stk. 6. Foreningens formue skal være indsat i en anerkendt bank eller sparekasse, ud over et kontant rådighedsbeløb på maksimalt 20.000 kr.

 

§ 16. Revisorer

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

Stk. 2. Revisorerne skal hvert år inden for en måned efter at regnskabsåret er afsluttet gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Stk. 3. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

Stk. 4. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i alle henseender. Prokura har, med 2 i forening: Formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2.1 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2.2 Låneoptagelse på markedsmæssige vilkår skal godkendes på generalforsamlingen såfremt den samlede optagne kredit overstiger 25.000 kr.

Stk. 2.3 Ligeledes skal rentefri låneoptagelse godkendes på generalforsamlingen såfremt den samlede optagne rentefri kredit overstiger 50.000 kr.

Stk. 2.4 Undtaget fra stk.2.2 og 2.3 er lån optaget af foreningen gennem Herlev Idrætsforening (H.I.), Herlev Kommune, DIF, DGI eller LOA (Lokale og Anlægsfonden).

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 18. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, hvor de er dagsordensat, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede er for forslaget.

 

§ 19 Opløsning af klubben

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvordan foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal fordeles mellem foreninger, der forestår ungdomsarbejde i Herlev Kommune.